Foto: Roland Richter / NTNUI Blits

Untitled photo

Lisensiering og bruk av bilder

Licensing and use of pictures

Norsk

English

Slik finner du fotografens navn: 

I album:

De fleste album står det øverst hvordan du skal kreditere for bildene. Her står som regel  fotografens navn. Står det ikke der så betyr det mest sannsynlig at bildene i albumet er tatt av flere fotografer.

I metadata:

Navnet på fotografen kan også ligge i bildets metadata. For å lese av metadata i mediearkivet klikker du på bildet du ønsker informasjon om. Øverst på venstre side er et info-ikon, "Photo Details".Etter å ha trykket på dette kan du scrolle ned til du finner navnet på fotografen

Er du på mobil ligger info-ikonet i menyen med de tre strekene, etter du har åpnet bildet

I filnavnet: 

Alle bildene våre er gitt filnavn basert på hvem og hva det er bilde av. Eksempel på dette er "RRichter_KoPH2-2.jpg". Dette navnet forteller oss at fotografen er Roland Richter, og hva det er bilde av: KoPH2(her betyr det kom og prøv dagen) 
Når du laster ned bilder fra mediearkivet med nedlastningsknappen vil bildet komme med dette filnavnet. Det er stort sett kun etternavnet på fotografen i filnavnet. Eksempelet over er mest korrekt å skrive Roland Richter/NTNUI men R. Richter/NTNUI vil også aksepteres.   

How to find the photographers name:

In Albums:

Most of the albums have a description with a text where it instructs you how to credit the pictures. This usually states the photographers name. If the description does not contain the name of the photographer, it usually means that there are more than one photographer,     

In Metadata:

Most of the pictures have the name of the photographer in the metadata of the picture. To read the metadata in the media archive you can click the picture, then you will find an info-button in the left menu ("photo details"). In the appearing dialog you can scroll down to find the name of the photographer.

On mobile devices you will find the info-button in the three line menu, after you have opened the picture.

In the filename:

All our pictures are named based on who and what the picture is of. One example of this is: "RRichter_KoPH2-2.jpg". This name tells us the name of the photographer: RRichter, and what it portraits: KoPH (Here it means Kom og prøv dagen).When you download a picture from the media archive using the download button, the picture will be saved using this kind of file-name. It usually contains only the last name of the photographer. With our example, Roland Richter/NTNUI will be the most correct name to write, however R. Richter/NTNUI will also be accepted 

Lisens:

Bildene i Mediearkivet er primært lisensert etter Creative Commons Attributions 4.0 International (CC BY 4.0). Denne lisensen gir deg rett til å bruke bildet og endre det til ønsket bruk, inkludert markedsføring. Merk at noen album har oppgitt Copyright. Skal noen av disse bildene bruks må du først kontakte blits@ntnui.no og be om lov. NTNUI beholder retten til å si nei ved slike forespørsler.

Lisensen vi bruker beskrevet av Creative Commons her: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Du har lov til å:

Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format

Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

På følgende vilkår:

Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.

Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.


Rettningslinjer for bruk av NTNUIs mediearkiv

Ved bruk av media fra vårt mediearkiv må følgende retningslinjer følges:

Bilder

Alle bildene kan brukes mot kreditering, etter Creative Commons lisensen CC BY 4.0. Bildene krediteres som følger: “Foto: Fotografens navn/NTNUI (CC BY 4.0)"

Logo

Logoen vår er merkevarebeskyttet. Ønsker du å bruke den i forbindelse med markedsføring, trykk på klær eller annet profileringsmateriale må du ta kontakt med oss før bruk. Logoen kan brukes fritt ved medieomtale eller liknende bruk.

License 

Pictures in the media archive is primary licensed after Creative Commons Attributions 4.0 International. This license gives you the right to use and adapt the pictures, including commersial use.

Mark that some albums are Copyrighted. If any pictures from Copyrighted albums are to be used, you have to contact blits@ntnui.no and ask for permission. NTNUI keeps the right to deny those kind of request.

Our license described by Creative Commons:

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


Guidelines for use of NTNUI media archive

When using media from our archives, the following guidelines have to be accepted and used:

Pictures

All our pictures can be used if you credit them. Everything is licenced with Creative Commons CC BY 4.0. All pictures have to be credited like this: “Photo: Photographers name/NTNUI (CC BY 4.0)”

Logos

Our logo is trademarked. If you wish to use it for marketing, clothing or other promotional items, contact us before use. The logo can  freely be used in media or similar.

Powered by SmugMug Owner Log In